Ali təhsil

Ənənəvi olaraq Rusiyada ali təhsil iki pilləyə bölünür: bakalavriat və magistratura. Ali təhsil proqramlarının normativ müddətləri aşağıdakı kimidir:

- bakalavr dərəcəsi almaq üçün təhsilin əyani forması üzrə bakalavriat proqramı - 4 il;

- mütəxəssis dərəcəsi almaq üçün əyani  forma üzrə mütəxəssis hazırlığı proqramı - 5 ildən az olmamaqla;

- təhsilin əyani forması üzrə magistr dərəcəsi almaq üçün magistr  proqramı - 2 il;

- elmi pedaqoji kadrların aspiranturaya (adyunktura)  hazırlığı proqramı - 3   ildən artıq olmamaqla.

 

Ali təhsilin tədris proqramını uğurla mənimsəmiş və yekun attestasiyadan keçmiş şəxslərə müvafiq qaydada ali təhsil təsnifatları (akademik dərəcələr) verilir. Bakalavriat proqramını mənimsəyənlərə - bakalavr, mütəxəssis hazırlığı proqramını başa vuranlara mütəxəssis, magistratura proqramını mənimsəyənlərə magistr, elmi pedaqoji kadrların aspirantura (adyunktura) hazırlıq proqramını keçənlərə ali məktəb müəllimi və ya tədqiqatçı, dissertasiya müdafiə etmiş şəxslərə isə elmlər namizədi diplomu verilir.

Rusiya universitetləri arasında yüksək nüfuza malik və cəmiyyətinin inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən iki ali təhsil müəssisəsinin - Moskva Dövlət Universiteti və Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin adlarını xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır.

 

Universitetlərin siyahısı:

   Moskva :

 1. Академия МВД Российской Федерации
 2. Академия Министерства Юстиции Российской Федерации
 3. Таможенная Академия Российской Федерации
 4. Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации    
 5. Академия Государственной противопожарной службы   (АГПС МЧС РФ)
 6. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
 7. Медицинский Университет
 8. МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ   (МНЮИ) Москва
 9. Московский областной филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов
 10. Институт искусств и информационных технологий
 11. Московский открытый институт    
 12. Московский педагогический государственный университет   (МПГУ)
 13. Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации   (МПИ ФСБ РФ)
 14. Московский психолого-социальный университет   (НОУ ВПО "МПСУ")
 15. Московский институт государственного и корпоративного управления   (МИГКУ)
 16. Московский институт государственного управления и права   (МИГУП)
 17. Московский институт иностранных языков    
 18. Московский институт лингвистики    
 19. Московский институт мировой экономики и международных отношений   (МИМЭМО)
 20. Московский институт национальных и региональных отношений   (МИНРО)
 21. Московский институт открытого образования   (МИОО)
 22. Московский институт права   (МИП)
 23. Московский институт предпринимательства и права   (МИПП)
 24. Московский институт психоанализа    
 25. Московский институт рекламы, туризма, шоу-бизнеса
 26. Московский институт современного академического образования    
 27. Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"   (МИТРО)
 28. Московский институт управления   (МИУ)
 29. Московский институт управления и сервиса   (МИУС)
 30. Московский институт физической культуры и спорта   (МИФКИС)
 31. Московский институт экономики, политики и права   (МИЭПП)
 32. Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"   (МИЭМ НИУ ВШЭ)
 33. Московский институт энергобезопасности и энергосбережения   (МИЭЭ)
 34. Московский институт юриспруденции
 35. Московский государственный технологический университет "Станкин"   (МГТУ "СТАНКИН")
 36. Московский государственный университет геодезии и картографии   (МИИГАиК)
 37. Московский государственный университет дизайна и технологии   (МГУДТ)
 38. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ имени М.В. Ломоносова)
 39. Московский государственный университет инженерной экологии   (МГУИЭ)
 40. Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова   (МГУ печати)
 41. Московский государственный университет пищевых производств   (МГУПП)
 42. Московский государственный университет приборостроения и информатики   (МГУПИ)
 43. Московский государственный университет путей сообщения   (МИИТ)
 44. Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.   Разумовского   (МГУТУ им. К.Г. Разумовского)
 45. Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова   (МИТХТ)
 46. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики   (МЭСИ)
 47. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина   (МГЮА)
 48. Московский гуманитарно-экономический институт   (АНО ВПО МГЭИ)
 49. Московский гуманитарный институт   (МГИ)
 50. Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой   (МГИ им. Е.Р. Дашковой)
 51. Московский гуманитарный педагогический институт   (МГПИ)
 52. Московский гуманитарный университет   (МосГУ)
 53. Московский институт аналитической психологии и психоанализа   (МИАПП)
 54. Московский институт банковского дела   (МИБД)
 55. Академический международный институт   (АМИ) Москва
 56. Академический правовой институт   (АПУ) Москва
 57. Институт бизнеса и дизайна  
 58. Институт бизнеса и права (ИБПМ)
 59. Институт государственного администрирования   (ИГА)
 60. Институт государственного управления, права и инновационных технологий    
 61. Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС   (ИГСУ)
 62. Институт гуманитарного образования и информационных технологий   (ИГУМО)
 63. Институт деловой карьеры   (ИДК)
 64. Институт европейских культур
 65. Институт журналистики и литературного творчества   (ИЖЛТ)
 66. Институт индустрии моды   (ИИМ)
 67. Институт искусства реставрации   (ИИР)
 68. Институт коммерции и права
 69. Институт коммуникативных технологий   (ИКТ)
 70. Институт Мировой экономики и информатизации   (ИМЭИ)
 71. Институт мировых цивилизаций   (НАНО ВПО ИМЦ)
 72. Институт Московская высшая школа социальных и экономических наук   (МВШСЭН Шанинка) Москва
 73. Институт недвижимости и строительного бизнеса   (ИНИСБ)
 74. Институт непрерывного образования    
 75. Институт правовой экономики   (ИПЭ)
 76. Институт практического востоковедения    
 77. Институт Практической Психологии и Психоанализа   (ИППиП)
 78. Институт природообустройства имени А.Н. Костякова Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева    
 79. Институт профессионального образования   (ИПО)
 80. Институт профессиональных инноваций    
 81. Институт психологии

 

   Santk-Peterburg :

 1. Академический институт гуманитарного образования
 2. Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой    
 3. Балтийская академия туризма и предпринимательства   (БАТиП)
 4. Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова   (БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова)
 5. Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества   (БИИЯМС)
 6. Балтийский институт экологии, политики и права   (БИЭПП)
 7. Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева    
 8. Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного    
 9. Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского    
 10. Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова   (ВМедА)
 11. Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова (филиал)
 12. Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
 13. Военно-транспортный университет железнодорожных войск
 14. Военный инженерно-технический университет     Санкт-Петербург
 15. Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»   (ВУНЦ ВМФ ВМА)
 16. Восточно-Европейский институт психоанализа   (ВЕИП)
 17. Восточный институт    
 18. Высшая религиозно-философская школа (институт)   (ВРФШ)
 19. Высшая школа народных искусств (институт)    
 20. Государственная полярная академия   (ГПА)
 21. Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова   (ГУМФР)
 22. Институт декоративно-прикладного искусства
 23. Институт заочного обучения Национального минерально-сырьевого университета "Горный"
 24. Институт иностранных языков (г. Санкт-Петербург)    
 25. Институт правоведения и предпринимательства   (ИПП) Пушкин
 26. Институт практической психологии "Иматон"
 27. Институт специальной педагогики и психологии   (ИСПИП)
 28. Институт телевидения, бизнеса и дизайна   (ИТиД)
 29. Институт холода и биотехнологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики     Санкт-Петербург
 30. Институт экономики и финансов
 31. Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина   (АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»)
 32. Международный Банковский Институт   (МБИ)
 33. Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС   (МИЭП при МПА ЕврАзЭС)
 34. Михайловская военная артиллерийская академия    
 35. Морской корпус Петра Великого Санкт-Петербургского военно-морского института
 36. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
 37. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»    
 38. Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург   (НЧОУ ВПО НОИР)
 39. Невский институт управления и дизайна   (ЧОУ ВПО НИУД)
 40. Невский институт языка и культуры   (ЧНОУ ВПО НИЯК)
 41. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова    
 42. Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I   (ПГУПС)
 43. Петербургский институт иудаики
 44. Российский государственный гидрометеорологический университет   (РГГМУ)
 45. Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена   (РГПУ им. А. И. Герцена)
 46. Русская Христианская Гуманитарная Академия   (РХГА)
 47. Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины    
 48. Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства    
 49. Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) им. Н.А. Римского-Корсакова    
 50. Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия   (СПХФА)
 51. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица   (СПГХПА им. А.Л. Штиглица)
 52. Санкт-Петербургская юридическая академия   (НОУ ВПО СЮА)
 53. Санкт-Петербургский академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий РАН (Академический университет РАН)   (Академический университет РАН)
 54. Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск    
 55. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет   (СПбГАУ)
 56. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина    
 57. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет   (СПбГАСУ)
 58. Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы   (СПбГИПСР)
 59. Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова   (СПбГЛТУ)
 60. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет   (СПбГМТУ)
 61. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет   (СПбГПМУ)
 62. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)   (СПбГТИ(ТУ))
 63. Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров   (СПбГТУРП)
 64. Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет   (СПбГТЭУ)
 65. Санкт-Петербургский государственный университет   (СПбГУ)
 66. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения   (ГУАП)
 67. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации    
 68. Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения   (СПбГУКиТ)
 69. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств   (СПбГУКИ)
 70. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича   (СПбГУТ)
 71. Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна    
 72. Санкт-Петербургский государственный экономический университет   (СПбГЭУ)
 73. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)   (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
 74. Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов   (СПбГУП)
 75. Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии    
 76. Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права   (ИВЭСЭП)
 77. Санкт-Петербургский институт гостеприимства   (СПИГ) Санкт-Петербург
 78. Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования   (СПбИГО)
 79. Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации   (ЧОУ ВПО СПбИИР) Санкт-Петербург
 80. Санкт-Петербургский институт машиностроения   (ЛМЗ-ВТУЗ)
 81. Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии   (СПбИПиА)
 82. Санкт-Петербургский институт управления и права   (СПИУиП)
 83. Санкт-Петербургский институт управления персоналом
 84. Санкт-Петербургский Институт экономики и управления    
 85. Санкт-Петербургский институт экономики, культуры и делового администрирования    
 86. Санкт-Петербургский медико-технический институт
 87. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики   (ФГБОУ ВПО «СПбНИУ ИТМО») -
 88. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого   (ФГАОУ ВО «СПбГПУ»)
 89. Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы   (СПбУГПС)
 90. Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации    
 91. Санкт-Петербургский университет управления и экономики   (СПбУУиЭ)
 92. Санкт-Петербургский филиал Института бизнеса и политики (ИБП)
 93. Санкт-Петербургский филиал Медицинского института «РЕАВИЗ»
 94. Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"   (НИУ ВШЭ СПб)
 95. Санкт-Петербургский филиал Современной гуманитарной академии
 96. Санкт-Петербургский филиал Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации    
 97. Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации    
 98. Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) филиал Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации
 99. Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова   (СЗГМУ)
 100. Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна    
 101. Северо-Западный институт управления   (СЗИУ РАНХиГС)
 102. Северо-Западный открытый технический университет   (АНО ВО СЗТУ)
 103. Северо-Западный филиал Российской академии правосудия (г. Санкт-Петербург)    
 104. Смольный университет Российской академии образования    
 105. Театральный институт "Школа русской драмы" имени И.О. Горбачева

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.